Video-Skills

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1104
Responsable:Josep M. Batalla
Equip:Muriel Garreta Domingo, Carolina Hintzmann Colominas, M. Jesús Martínez Argüelles, Dolors Plana Erta
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Economia i Empresa i Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2011
Inici:01/03/2011
Finalització:01/03/2012
Finalitzat:

Descripció

Els consultors i professors sovint es troben amb conceptes que són difícils d'aprendre i d'explicar de forma escrita i, en molts casos, un format més visual en facilitaria la comprensió per part dels estudiants i reduiria la dificultat dels professors per exposar aquests conceptes o destreses fàcilment. Aquest material s'organitzaria en forma de repositori de vídeo per conceptes temàtics, prenent com a referència la Khan Academy (http://www.khanacademy.org/), una web que té per objectiu explicar el món a partir de vídeos de format breu (10-15 minuts) i un estil molt proper.
Seria doncs un repositori construït a partir dels dubtes i les errades més freqüents dels estudiants, accessible des de les aules (tot i que, més endavant podria obrir-se a l'exterior) i reutilitzable en els semestres posteriors.
En el projecte, a més, es prestarà especial atenció als aspectes d'accessibilitat i d'internacionalització (elements idiomàtics i culturals) dels vídeos. Així, cada vídeo podrà anar acompanyat del seus subtítols, aquests podran ser traduïts a d'altres idiomes i transformats a àudio de forma automàtica mitjançant tecnologies de síntesi de veu. Cada vídeo disposarà doncs dels subtítols i dels canals d'àudio en els diferents idiomes, si es considera oportú.
Per últim, un dels principals objectius del projecte és avaluar els resultats d'ús dels video-skills i també definir el millor format i característiques segons la tipologia de concepte i la facilitat d’ús d’acord amb el criteri del professor consultor. Per aquest motiu, es provaran diverses maneres i possibilitats de gravació, com són: l'opció de gravació de PowerPoint, el LiveScribe o la Wacom Bamboo Tablet, entre d’altres. A la vegada que es deixarà als professors consultors que optin pel format que els hi sigui més còmode.
La preparació de la prova pilot consistirà doncs en definir l'eina necessària per al repositori i integrar-la a les aules. Per fer-ho ens cal establir els formats i les eines de gravació dels vídeos i formar els consultors de les assignatures participants, totes elles dels diferents programes dels Estudis d'Economia i Empresa. L'acompanyament als consultors consistirà tant en un suport tècnic com metodològic per a la gravació d'aquests video-skills, fent referència a l’estil, la durada, el format i d'altres elements a tenir en compte a l’hora de fer la gravació.

Objetius

L'objectiu d'aquest projecte és oferir als docents un conjunt d'eines per crear, de forma ràpida i simple, video-skills breus (màxim 10-15 minuts) que permetin explicar aquells continguts que requereixen una especial atenció. Aquests video-skills han de ser d'alt valor pedagògic, re-aprofitables, accessibles i multi-idioma.

Amb aquest objectiu principal, pretenem assolir-ne d’altres, com són:
  • Analitzar les diferents opcions tecnològiques per la gravació d'aquests video-skills.
  • Avaluar la realització, per part dels consultors, dels video-skills i la seva utilitat per part dels estudiants.
  • Dissenyar una guia tècnica-pedagògica per crear, gravar i difondre aquests tutorials. Aquesta guia ha de ser d’utilitat per a tota la comunitat docent de la UOC.
  • Iniciar un repositori de vídeos de conceptes i habilitats de les assignatures participants que perduri en el temps i utilitzable en altres assignatures.

Resultats de la cerca

Els resultats fonamentals esperats són 2. 

En primer lloc poder contribuir a facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants. 

En segon lloc, afavorir la tasca dels consultors proporcionant-los-hi nous recursos docents que ajudin a una millor comprensió dels continguts.

Addicionalment, aquest projecte proporcionarà els següents 3 productes finals:

  • Els diferents repositoris generats al llarg de la prova pilot per cada una de les assignatures participants. Els repositoris contindran els diferents video-skills breus que el consultor hagi considerat necessaris per aclarir els continguts més complexes de l'assignatura.
  • Tot el programari generat en aquest projecte, serà accessible des d'un repositori de codi i podrà descarregar-se i instal•lar-se en altres sistemes fora de la UOC. Els mecanismes d'integració de les eines al campus de la UOC permeten que aquestes puguin funcionar també en d'altres campus virtuals com Moodle, Sakai o Blackboard.
  • Per tal de posar l'experiència a l'abast de tot el professorat de la UOC, un altre resultat del projecte serà la guia tècnica-pedagògica de creació de tutorials breus en vídeo.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jordi Conesa
Projecte APLICA
Creació d'un sistema de suport a la presa de decisions enfocat a millorar la qualitat de la docència a curt termini (consultors) i a mig/llarg termini ...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Pep Torn
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un projecte d'innovació en l'àmbit del servei de referència i d'atenció a l'usuari de la Biblioteca de la UOC mitjancant la definició i implementació d'un servei de referència sincrònic (xat)...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge per plantejar part de l'avaluació continuada de l'assignatura pilot. Servirà per testejar els ...