Personalització dels plans d'aprenentatge en base a la selecció d'estudis de cas

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0906
Responsable:Lourdes Guàrdia
Equip:Albert Sangrà, Marcelo Maina, Julià Minguillón, Ana Elena Guerrero, Laia Llorens
Programa/ Grup/ Institució:Màster universitari en Educació i TIC (e-Learning)
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

Atesa la diversitat d’interessos que presenten els estudiants de programes com el Màster interuniversitari en Educació i TIC, i les recomanacions metodològiques de l’EEES que versen cap a un aprenentatge més personalitzat, es planteja el desenvolupament d’un projecte docent que permeti atendre aquesta necessitat amb una metodologia innovadora.

En aquests moments, el programa esmentat ofereix assignatures d’especialització que es basen en la metodologia del cas, la qual ha donat molt de rendiment i satisfacció als nostres estudiants des que es va implantar. Aquestes assignatures contenen 3 casos cadascuna, però hem calculat que necessitem treballar amb 3 casos més situats en diferents àmbits i contextos professionals. En aquest sentit, ja fa temps que estem treballant en la generació de més casos, i per comptes de disposar de 3 casos per assignatura, en algun cas ja en disposem de 6, però necessitem desenvolupar una metodologia que permeti als consultors i als estudiants desenvolupar un pla d’aprenentatge personalitzat.

L’estudiant ha d’escollir de treballar amb 3 casos dels 6 que se li posen a disposició per a assolir les competències proposades per l’assignatura. Aquest fet permetria oferir més flexibilitat i adequació als interessos professionals i acadèmics dels nostres estudiants; els casos han de permetre involucrar-los en el mateix tipus de reptes cognitius en què s’hauran d’enfrontar en el món real (Honebein, Duffy, & Fischman, 1993; Savery & Duffy, 1996), i plantejar-los activitats contextualitzades (Petraglia, 1998; Jonassen, 1999), que ens permetin tendir a la personalització dels itineraris d’aprenentatge.

Objetius

Crear una metodologia que permeti personalitzar els plans d’aprenentatge en les assignatures d’especialització del Màster universitari en Educació i TIC (e-Learning), mitjancant la selecció que l’estudiant farà de 3 estudis de cas sobre els 6 que se li posaran a disposició, en funció dels seus interessos i necessitats formatives, i tenint en compte el sector professional o acadèmic en el que es desenvoluparà.

Disposar de pautes i propostes de seguiment i feedback de l’estudiant que permetin facilitar la feina dels consultors en multiplicar-se la quantitat d’activitats a revisar i seguir en relació a la personalització dels itineraris.

Revisar l’adequació de la metodologia del cas com a activitat d’aprenentatge que facilita l’adquisició de competències i com a recurs contextualitzador dels aprenentatges.

Advertència

  • El projecte s’emmarca en un procés ja encetat de desenvolupament de 10 casos per any que ja segueix els canals d’edició de continguts nous per a assignatures d’especialització del Màster i que té el seu pressupost habitual per a l’autoria.
  • No estem demanant cap ajut adrecat al desenvolupament i autoria de casos.

Resultats de la cerca

Esperem obtenir un mètode que ens permeti dissenyar, planificar i implementar assignatures basades en la personalització dels plans d’aprenentatges dels estudiants mitjancant la selecció dels estudis de cas que millor s’ajustin als seus interessos professionals i acadèmics.

Disposarem de pautes i propostes de seguiment de l’estudiant que permetin facilitar la feina dels consultors en multiplicar-se la quantitat d’activitats en relació a la personalització dels itineraris.

Aquest mètode quedarà explícit en una guia pràctica que es facilitarà a tot el personal docent de la UOC que vulgui implementar aquesta metodologia.

Disposarem d’una plantilla de creació i edició dels casos amb tota l’estructura i especificacions necessàries que ajudarà a facilitar el procés de personalització posterior.

Difusió del projecte, prioritàriament, de manera interna i es contemplarà de fer-ne també al CIDUI.


Impactes

  • Esdevé una innovació tecno-pedagògica que potencia un enfocament constructivista de l’aprenentatge en entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge.
  • Es defuig per primer cop en el nostre programa d’una planificació de l’aprenentatge única, estàtica i poc flexible en termes d’itineraris.
  • Adequació a les metodologies recomanades per l’EEES.
  • Potenciació de línies d’investigació existent i obertura a d’altres.
  • Mètode que es pot aplicar a altres programes, bàsicament de postgrau, de la UOC.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Vídeo presentació del projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Badia
Projecte APLICA
La finalitat del projecte d'innovació és el disseny i l'elaboració de la primera versió d'una aplicació informàtica que tingui com a funció la promoció de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
M. Jesús Martínez
Projecte APLICA
El projecte e-Feedback té com a finalitat principal la millora de la qualitat del feedback personalitzat que reben els estudiants, oferint als consultors alternatives (oral, vídeo, captura de pantalla) que faciliten aquesta tasca, i fent que...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Meseguer
Projecte APLICA
En aquest Projecte volem portar el concepte inicial de GES cap a un de centrat en l'activitat de l'estudiant, que anomenarem G-PAC (Guia de la PAC), que doni resposta als requeriments del nou model pedagògic i que a la ...