EXPRESSO: eina de suport a l'expressió escrita (avaluació i formació)

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_044
Responsable:Ona Domènech Bagaria
Equip:Christine Appel Josep-Anton Fernàndez Montolí Antoni Oliver González Jordi Duran Cals
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Humanitats, Serveis per a l'Aprenentatge
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

L’expressió escrita és una competència integradora per excel•lència, que aglutina els principals processos cognitius que intervenen en un context acadèmic i professional, des de la gestió de la informació fins a l’argumentació. L’escriptura té un paper central en l’ensenyament universitari, especialment en els processos d’avaluació. I en el cas de l’ensenyament virtual, aquesta centralitat és encara més marcada, ja que la interacció és fonamentalment escrita. És per això que la UOC considera l’expressió escrita com una de les quatre competències transversals pròpies. 

La transversalitat i centralitat d’aquesta competència justifiquen a bastament la utilitat que tindria una eina que, integrada dins l’aula, permetés treballar i avaluar l’expressió escrita. La generació automàtica, a partir de la PAC o d’una entrada en un fòrum, d’un informe dels errors gramaticals comesos, fomentaria l’acompanyament de l’estudiant en el treball d’aquesta competència, i afavoriria tant els seu aprenentatge autònom (perquè podria reorientar el seu procés d’aprenentatge a partir dels errors detectats), com el col•laboratiu (per mitjà de la interacció amb el docent i la resta de companys a partir, per exemple, de la posada en comú i discussió dels informes generats per l’eina). A més, en el cas del treball de l’expressió escrita en anglès, l’eina també serviria per treballar una altra de les competències transversals de la UOC: la comunicació en una llengua estrangera. 

D’altra banda, la generació automàtica d’un informe del nivell d’expressió escrita de l’estudiant contribuiria tant a la millora del procés d’avaluació de l’estudiant (perquè permetria una avaluació continuada, global i transversal de l’expressió escrita), com a la millora de la qualitat docent, perquè l’estalvi de temps i esforç en la detecció de problemes gramaticals permetria aprofundir el treball docent d’altres competències o d’altres aspectes de la mateixa competència d’expressió escrita.

Objetius

  • Facilitar la tasca docent per mitjà de l'ús de tècniques de processament del llenguatge natural integrades automàticament dins del campus. Aquesta eina permetria als consultors, de forma automàtica, agilitar la tasca d'avaluació del estudiants i millorar així la qualitat docent.
  •  Millorar el nivell de la competència d'expressió escrita dels estudiants, atès que aquesta eina els permetria prendre consciència de les seves mancances gramaticals i de les possibles vies de millora.
  • Fomentar l'ús d'eines en el núvol per garantir l'accés a l'eina independentment del sistema operatiu o de l’editor textual que s’utilitzi.
     

Resultats de la cerca

El producte final d'aquest projecte serà una nova aplicació d'aula per al treball i l'avaluació de la competència d'expressió escrita, en català i en anglès.

Una de les integracions es realitzarà amb el sistema RAC per tal que, de forma transparent, una entrega de l'estudiant s'avaluï automàticament i es generi un informe de nivell que s’enviï immediatament al consultor. 

L'estudiant també tindrà una eina d'accés universal que li permeti analitzar qualsevol document redactat per ell, de manera que l’eina li retorni un informe amb els possibles errors gramaticals comesos. 

Finalment, es generarà una interfície d'ajuda a la correcció de l’expressió escrita en anglès, integrada als fòrums.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Imma Ferrer
Projecte APLICA
Es busca un sistema únic d'atenció de queixes, amb una eina que permeti la interrelació amb altres sistemes d'atenció (atenció de consultes o atenció d'incidències informàtiques), i que sigui útil per a tots els ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Carme Sauri
Projecte APLICA
Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors que es porten a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent.
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Adriana Ornellas/Antoni Roig
Projecte APLICA
Espai virtual que integra eines i recursos per al desenvolupament remot de les diferents etapes del procés de creació de continguts audiovisuals en línia (conceptualització, guió, preproducció, producció i postproducció).