iBook_Lab

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_040
Responsable:Francesc Saigí Rubió
Equip:Alicia Aguilar Martínez F. Xavier Medina Francesc Santanach Teresa Fonoll
Programa/ Grup/ Institució:eHealth Lab
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/04/2013
Finalitzat:No

Descripció

El Màster universitari en Telemedicina requereix d’una formació per competències que difícilment es podrien adquirir sense el treball en el Laboratori de Telemedicina (LabTM) (APLICA 2009 ). El LabTM esdevé una eina cabdal pel desenvolupament del Pràcticum on els estudiants s'enfronten a experiències reals de telemedicina i generen nous coneixements i continguts des d'un plantejament interdisciplinari i holístic de la realitat, mitjançant les TIC i suportat en xarxes socials . 

L’objectiu d’aquesta proposta és generar una eina que amb tecnologia Drag & Drop permeti crear i difondre els continguts generats al LabTM de manera interactiva, atractiva i dinàmica. És a dir, recursos d’aprentatge que fomentin el paper actiu i autònom de l’estudiant, aprofitant les possibilitats tàctils dels tablets i iBooks, i la connexió a Internet per l’ús de les xarxes socials i les comunicacions síncrones/asíncrones per l’ampliació/actualització de continguts de forma col•laborativa/cooperativa i en el context social on es desenvolupa l’experiència. 

La proposta es portaria a terme en dues fases: Primer s’utilitzaria l’iBook Author per estudiar-ne funcionalitats i possibilitats d’incloure-hi nous Widgets (Twitter, Skype,...). El projecte permetria (1) difondre els resultats a través del canal iTunes Store per iPADs i PDF per qualsevol entorn, i (2) definir els elements multimèdia que haurien de tenir aquests materials didàctics. 

En la segona es crearia una eina Drag & Drop que permeti generar continguts amb els elements descrits anteriorment i difondre’ls en format ePub (Electronic publication) a través dels diferents dispositius portàtils, eBooks, PCs, mòbils, etc.

Objetius

 • Introduir l’iBook author en el disseny de continguts vinculats al LabTM com a opció per difondre els resultats del Pràcticum del Màster Universitari de Telemedicina.
 •  Elaborar una eina per la generació de continguts amb tecnologia Drag & Drop de forma atractiva, interactiva ,dinàmica, que aprofiti les possibilitats tàctils dels tablets, de les xarxes socials i de les comunicacions síncrones/asíncrones per a fer-ho de forma col•laborativa.
 • Augmentar la visibilitat dels Programes de Ciències de la Salut al canal iTunes Store, poc explotat actualment per la UOC.
 • Augmentar el nombre de materials per tablets i ebooks vinculats als Estudis de Ciències de la Salut.
 • Estudiar la possibilitat d’evolucionar el LabTM cap a una plataforma de continguts dinàmics, envolvents i holístics en el context social en el que es desenvolupen les experiències de telemedicina, amb funcionalitats que facilitin l’intercanvi d'informació en diferents formats, on cada experiència resultant es podria descarregar en tablets i dispositius mòbils.

Resultats de la cerca

 • Un material didàctic corresponent a l’estudi i presentació d’una experiència de Telemedicina elaborat amb iBook Author i englobat al LabTM del MUtm.
 • Materials didàctics corresponents a l’estudi i presentació d’experiències de Telemedicina elaborats amb l’eina desenvolupada per l'Àrea de Tecnologia educativa de la UOC i englobats al LabTM del MUtm.
 • Una Memòria Tècnica on es descrigui les funcionalitats de l’eina desenvolupada per l'Àrea de Tecnologia educativa de la UOC.
 • Difusió dels resultats del Pràcticum al canal iTunes Store.
 • Un mínim de dues publicacions científiques en revistes, llibres i/o congressos d’àmbit internacional on es descriguin i s’avaluen les tècniques, metodologies i experiències associades projecte.
   

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Ferran Adelantado
Projecte APLICA
L'Espai d'Educació Superior Europeu (EEES) està afectant de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Marc Romero
Projecte APLICA
L'objectiu del projecte és dissenyar un nou espai de treball en grup de les aules per dur a terme activitats col·laboratives en xarxa amb eines web 2.0 i fer-ne un pilotatge en el marc de l'assignatura transversal de ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jordi Sánchez
Projecte APLICA
El projecte Machinimista! consisteix en experimentar les possibilitats educatives d'eines de creació audiovisual basades en el concepte machinima. Una de les necessitats més evidents en un entorn virtual d'aprenentatge és, en el cas d'uns...