PLE-Monitor: entorns personals d'aprenentatge per al treball per competències i la seva avaluació

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_014
Responsable:Ismael Peña
Equip:Joan Torrent Sellens Eva Patricia Gil-Rodríguez José Mora Martín
Programa/ Grup/ Institució:Business School, Estudis de dret i ciència política,Eines per a la comunitat
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

De forma explícita o tàcita, comencen a proliferar Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE, en les seves sigles en anglès) que són paradigma de l’aprenentatge 2.0, on l’estudiant no només controla la seva identitat i producció digital relacionada amb l’aprenentatge, sinó que també és capaç de dissenyar el seu propi itinerari d’aprenentatge. 

Un Entorn Personal d’Aprenentatge inclou eines, comunitats i serveis que conformen plataformes educatives individuals utilitzades pels estudiants per dirigir el seu propi aprenentatge i perseguir les seves metes educatives. El que pot veure’s com una amenaça a un sistema tradicional – basat en la centralitzat i l’uniformitat – d’impartir la docència pot convertir-se en un enriquiment de l’aprenentatge que és capaç de combinar formalitat i no-formalitat, teoria i pràctica, continguts disciplinars i competències professionalitzadores, acadèmia i entorn professional. 

Per a què aquesta convivència sigui possible, cal, però, facilitar els processos de creació, supervisió i, si s’escau, avaluació dels PLE dels estudiants, de manera que l’acció docent no vegi minvada la seva eficàcia i eficiència. Cal, també, defugir dissenys basats en el mer inventari d’espais, per a passar a integrar a l’aula els continguts i converses que es generen fora d’ella (o fora del campus), de manera que aquesta romangui el punt de referència del procés d’aprenentatge amb independència d’on aquest tingui lloc realment.
Aprofitant els darrers desenvolupaments que s’han fet en l’àmbit de l’Educació 2.0 al campus – el meu perfil, e-transfoli, wikis i blogs de l’aula, els futurs wikis i blogs de l’estudiant, nanoblogs, etc. – volem fomentar l’ús dels PLE a la UOC, especialment en aquelles assignatures i/o programes amb un fort component professionalitzador o on el lligam entre la disciplina acadèmica i la comunitat professional és molt rellevant. 

Objetius

  • Desenvolupar i pilotar un espai de treball amb PLE al campus virtual, consultable des de les aules i el registre d’avaluació contínua, fomentant el pas d’un procés basat en la docència a un altre basat en l’aprenentatge, on l’estudiant és fa (encara més) responsable de la gestió del seu aprenentatge.
  • Millorar les capacitats d'adquisició, administració i organització del coneixement dels estudiants.
  • Incrementar les interaccions entre els estudiants i aprofundir en el treball en xarxa per mitjà de les eines que ofereixen els PLE.
  • Facilitar les relacions universitat-món professional, en contribuir a l’opertura del campus virtual a espais d’aprenentatge no formal.
  • Proveir a l’estudiant amb una caixa d’eines que li facilitin el manteniment d’un aprenentatge al llarg de la vida un cop hagi deixat l’educació formal.
  • Investigar les possibilitats formatives de l’ús del PLE en el procés d'aprenentatge dels estudiants.
  • Ajudar els estudiants i professors/consultors amb menys competència digital a fer la transició d’un ensenyament 1.0 a un aprenentatge 2.0, apropant-los a l’ús d’eines i serveis d’aprenentatge (externs) mentre es conserva una unitat conceptual d’aula i de campus.
  • Provar uns altres procediments i instruments de l'avaluació continuada de l'assignatura

Resultats de la cerca


• Espai “El meu PLE” al campus virtual, consultable des de les aules i el RAC,
• Widgets d’agregació i sindicació de continguts dels PLE a l’aula.
• Accés directe a “El meu PLE” a l’espai Participants de l´aula.
• Accés directe a “El meu PLE” al Registre d’avaluació continuada de l´aula.
• Eina d’avaluació del PLE mitjançant adaptació de l’eina d’e-Transfoli.
• Document amb bibliografia bàsica sobre Entorns Personals d’Aprenentatge.
• Document amb bibliografia bàsica sobre avaluació de portafolis i/o PLE.
• Manual per a la creació pràctica de PLE.
• PLE implantats a l’assignatura de Cloud Computing del postgrau en Direcció i gestió de microempreses de la Business School.
• Implantació efectiva o estratègia d’implantació dels PLE a l’assignatura de Pràcticum del Grau de Dret, dins el marc de l’MQD L’avaluació de les competències professionals a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (2010MQD00162).

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pilar Ficapal
Projecte APLICA
eCOACH és un projecte d'innovació docent que pretén dissenyar i desenvolupar una metodologia d'aprenentatge en l'àmbit de la capacitació per al coaching. El projecte es basa en la ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Frequentment, en la formació a distància, els estudiants tenen dificultats per a entendre determinats conceptes o procediments. Amb aquest projecte es preten incloure el vídeo per la docència i construir-ne un repositori.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
David Bañeres
Projecte APLICA
En aquest projecte es proposa d'adaptar el registre d'avaluació continuada (RAC) per facilitar el retorn basat, personalitzat, orientat a les competències.