PhDPlace. Repensant l'aula virtual: un entorn d'aprenentatge flexible per als estudis de Doctorat.

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_061
Responsable:Iolanda García
Equip:Elena Barberà Marga Franco Gemma Aguado Josep Matamoros
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Doctorat En Educació i TIC (e-learning) de l'eLearn Center, Serveis per a l'aprenentatge
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

El Reial Decret Regulador dels Estudis de Doctorat estableix unes característiques i condicions per a aquests estudis, que determinen una sèrie de necessitats específiques quan parlem de doctorats a distància, i en el nostre cas concret mitjançant un entorn virtual. 

Per la seva especificitat, aquestes necessitats no troben una resposta fàcil ni directa en els entorns d’aprenentatge habituals en els estudis de la UOC, les aules virtuals, ni pel que fa a la configuració i l’organització dels continguts, ni pel conjunt d’eines que posen a l’abast, ni en definitiva pel conjunt de processos als que donen suport, tant de gestió com estrictament formatius. 

Certes innovacions ja engegades a les aules virtuals de la UOC (com ara l’aula de disseny centrat en l’activitat) ofereixen solucions parcials però no completes. Els entorns i les eines 2.0 que trobem a la xarxa proposen opcions interessats però fragmentades, ja que no permeten abordar els necessitats del Doctorat en conjunt. 

Cal doncs repensar aquests entorns, les aules virtuals, en clau d’oferir una major flexibilitat a diferents nivells, per tal de donar suport al conjunt de processos i activitats que es desenvolupen en el marc de la formació del Doctorat. 

El caràcter focalitzat de la formació en aquests estudis, que ha de revertir en la realització de tesis doctorals de qualitat, conjuntament amb les altres peculiaritats, ens porten a considerar la conveniència de disposar d’un entorn únic (evitant la dispersió a diferents aules) per a la formació en recerca, en que cada cohort de doctorands pugui: 

- desenvolupar totes les accions formatives establertes en el seu itinerari formatiu al llarg dels 5 anys de durada del Doctorat;
- accedir de forma àgil i organitzada a la documentació, eines, activitats i recursos d’aprenentatge del Doctorat, generats al llarg dels 5 anys;
- disposar d’espais de comunicació i treball, amb diferents graus de formalitat, amb els diferents membres de la comunitat del Doctorat (altres doctorands, directors, tutors i altre personal docent), en els que compartir i gestionar el coneixement que es va assolint i l’experiència de desenvolupar una tesis en un Doctorat a distància;
- disposar d’eines específiques de suporta la formació en recerca integrades en aquest entorn com ara de videoconferència, registre d’activitats, calendari personal, gestió compartida i/o personal d’arxius, etc.
- disposar d’un entorn eficient en la gestió dels recursos d’aprenentatge (molts d’ells accessibles a la xarxa i reutilitzats), així com de la informació i el coneixement que s’hi construeix i es va acumulant al llarg de 5 anys.
- disposar d’opcions per configurar i personalitzar aquest entorn en funció dels seus interessos, necessitats, estils de treball, moment del procés, etc. 

Aquestes necessitats en conjunt donen lloc a un escenari complex, que cal estudiar amb cura. Moltes de les eines i aplicacions requerides probablement ja existeixen, per a d’altres caldrà fer petits desenvolupaments, però cal trobar la manera d’integrar-les de manera coherent i ordenada, analitzant l’entorn com un tot.

Objetius

La finalitat del projecte és dissenyar i configurar a partir de les plataformes i eines disponibles al Campus i/o a la xarxa, un entorn per a la formació en recerca que s’ajusti a les exigències dels estudis de Doctorat. Per a això, ens plantegem els objectius específics següents: 

  • 1) Identificar els processos, accions i perfils d’usuaris als que cal donar suport mitjançant aquest entorn i les possibles solucions tècniques disponibles per fer-ho.
  • 2) Dissenyar un prototip de l’entorn que doni resposta a les necessitats detectades.
  • 3) Implementar el disseny del prototip, integrant les solucions tècniques proposades per tal de disposar d’un entorn completament funcional.
  • 4) Pilotar l’entorn desenvolupat amb les dues cohorts de doctorands en el seu context natural d’ús i avaluar-ne els resultats.
  • 5) Determinar els aspectes susceptibles de millora per tal de continuar treballant-hi més enllà de la finalització del projecte.

     

Resultats de la cerca

El producte resultant ha de ser un entorn per a una comunitat d’aprenentatge flexible i configurable, que permeti la participació dels doctorands en diferents itinenaris formatius, en l'ús de diferents espais i diferents eines en funció de les seves necessitats, però facilitant alhora el seguiment de la seva activitat d'aprenentatge per part del director de tesi, del tutor i altre personal docent implicat en la seva formació.

Aquest entorn ha de donar suport a les activitats de formació en recerca desenvolupades per cada cohort de doctorands al llarg dels 5 anys de durada del Doctorat. Això implica oferir possibilitats d’organització i gestió del coneixement (de les activitats, recursos i documentació desenvolupats) al llarg d’aquest temps, i també posar a disposició de la comunitat del Doctorat eines i espais de treball específics que actualment no es troben disponibles a les aules virtuals del Campus (espais transversals, eines de VC, eines de gestió compartida de fitxers, registre d’activitats, calendari personal, etc.).

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep Jorba Esteve
Projecte APLICA
Creació d'un laboratori remot online per al disseny, ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Noemí Guillamón
Projecte APLICA
Aquest projecte vol afavorir l'adquisició d'una competència ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Daniel Riera
Projecte APLICA
Disseny i implementació d'una plataforma tecnològica que suporti la incorporació de mòduls independents d'aprenentatge basat en jocs. El resultat és la base d'una xarxa social ...