Millora del sistema d'adaptaciķ d'estudis previs

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Codi de projecte:APL_2012_PIG_070
Responsable:Montserrat Junyent
Equip:Paqui Martin Almendros Jordi Conesa Caralt David Baņeres Besora Quim Moré
Programa/ Grup/ Instituciķ:Estudis d'Informātica, Multimčdia i Telecomunicaciķ,Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temātic:Comunicaciķ i processos de gestiķ
Convocatōria:2012
Inici:24/02/2012
Finalitzaciķ:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripciķ

El procés d’avaluació d’Estudis previs (AEP) ha anat evolucionant al llarg dels anys. Actualment, amb la digitalització dels documents associats a les AEP, s’obren noves oportunitats de millora, ja que el format dels documents és digital i, per tant, possibilita el seu tractament informàtic. Aquesta millora ens han conduït a plantejar-nos les dues preguntes d’innovació que motiven aquest treball: 

1) Com millorar el procés de les AEP per tal de millorar el temps de resposta i el temps de dedicació des d’un punt de vista de gestió' i,
2) Com crear una eina informàtica que faciliti la feina del professor al detectar possibles convalidacions' 

La justificació de la necessitat de millorar el procés de les AEP es fa evident si analitzem com funciona actualment.
 
Tenint en compte aquest funcionament, un dels objectius d’aquest projecte serà fer un estudi rigorós de com podríem millorar el procés d’AEP des d’un punt de vista de gestió, és a dir, minimitzant el temps de dedicació dels TGA dels estudis. Tot i que l’estudi es realitzarà pel cas concret dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, creiem que els seus resultats seran fàcilment generalitzables en els altres estudis. 

D’altra banda, actualment els professors han de revisar els programes complerts rebuts pels estudiants per veure si alguna de les seves assignatures poden ser convalidades. En aquest projecte es proposa la creació d’una eina semiautomàtica que identifiqui les assignatures aportades en les AEP que ha de revisar cada PRA per tal de resoldre els reconeixements. L’eina proposada extraurà la informació textual rellevant dels programes digitalitzats, probablement utilitzant eines d’OCR (sistemes de reconeixement de caràcters). Per exemple, per cada assignatura aportada per l’estudiant es podria extreure el seu títol, els seus continguts, objectius i competències. Aquesta informació es compararà amb els títols, continguts, objectius i competències de les assignatures de la titulació UOC on està matriculat l’estudiant. Gràcies a aquesta comparació es podrà obtenir automàticament per cada assignatura de la titulació, els estudis previs de l’estudiant que es podrien reconèixer. Això permetria que els PRA rebessin una llista filtrada de les assignatures de les AEP que estan relacionades i, per tant, són potencials candidates a ser reconegudes. Aquest nou procés no interferiria en la part del circuit entre Tràmits acadèmics i els Estudis, que es podria fer de forma idèntica a com es fa actualment.

Objetius

  • Analitzar i estudiar possibles millores del procés d´AEP (Avaluació Estudis Previs) en els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
  • Proporcionar una eina de detecció automàtica d’assignatures potencials que es poden reconèixer a partir d’un pla d’Estudis previs d’un estudiant.
  • Redacció d’articles i informes que permetin descriure l’experiència d’innovació desenvolupada.

Resultats de la cerca


• Creació del sistema de detecció automàtica d’assignatures potencials que poden ser adaptades (reconegudes). Aquest sistema estarà format per dos subsistemes: 

I. Sistema d’etiquetatge de les assignatures a partir dels plans docents.
II. Sistema de detecció automàtica de les assignatures que es poden convalidar. 

• Informe sobre l’estat actual del sistema d´AEP en els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i possibles millores que es podrien dur a terme.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrōnic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Carles Ramírez
Projecte APLICA
Obtenir un registre de dades que ens permetés mesurar amb exactitud la situació de cada procés d'activitat. Alhora també com a necessitat d'establir una metodologia per mesurar, revisar i millorar de manera continuada ...
PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Adolfo Revuelta
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un mapa interactiu on els membres de la comunitat UOC (Alumni, estudiants,...) puguin saber qui viu a prop per tal d'organitzar-se per estudiar, fer actes presencials, fer networking, etc...
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Ismael Peņa
Projecte APLICA
Volem fer compatible l'ús del campus virtual amb una estratègia d'aprenentatge basada en els entorns personals d'aprenentatge (PLE).