API UOC Site

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_045
Responsable:Àngels Rius
Equip:Xavier Baró Jordi Casamajor Xavi Aracil Alicia Valls
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica,multimedia i telecomunicacions, Tecnologia educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

La versió 5.0 del Campus Virtual de la UOC ha facilitat la inclusió de noves eines, gràcies principalment a l’adopció d'estàndards com IMS Basic LTI. Tot i això, no s'ha obert al públic cap API (Application Programming Interface) per a la creació i desenvolupament d’aplicacions dins el Campus Virtual, sent l'Àrea de Tecnologia Educativa la responsable i qui disposa dels mitjans per al desenvolupament i integració de noves eines. 

Cada semestre, diferents estudiants de pràctiques i de TFC/TFG/TFM dels EIMT han de desenvolupar programari, que en bona part són eines que poder ser útils dins el Campus Virtual. La integració d’aquestes eines no és a priori una tasca senzilla, ja que no hi ha documentació de les funcionalitats que proporciona el Campus, ni de mecanismes públics per accedir-hi. 

Aquest projecte pretén fer publica aquest tipus d’informació i a l’hora oferir mecanismes per la integració d’aplicacions al Campus Virtual de la UOC. Es proposa la definició d’una interfície pública de programació (API) del Campus Virtual de la UOC amb punts d’accés per a aplicacions que vulguin accedir a dades de l’usuari, tant de caràcter personal (aules on està matriculat, etc.) com de caràcter social (companys de l’aula, etc). Serà una API independent del dispositiu emprat, ja sigui un ordinador de sobretaula, dispositius mòbils, o d'altres. 

A més, es crearà un espai web amb tot el necessari per la desenvolupament d’aplicacions que facin servir el Campus la UOC. Aquest espai contindrà tant la descripció i documentació de les API públiques del Campus Virtual, com el codi font de les llibreries client i exemples d’ús. Serà un espai obert a la comunitat desenvolupadora, tant de la UOC i com externa a ella, i en particular per als estudiants dels EIMT. També es desenvoluparà un mecanisme per donar d’alta noves eines de forma segura i així enriquir i fer evolucionar aquest espai.

Objetius

  • Definició i implementació de les API del Campus Virtual i les seves dades. Aquestes han de ser accessibles des de múltiples canals (en especial web i mòbil).
  • Creació d’un espai web on es reculli la descripció i documentació de la API del Campus Virtual, així com el codi font i també exemples d’ús.
  • Creació d’un mecanisme automàtic de registre de noves aplicacions que utilitzen aquesta API dins l’espai web.
  • Utilització d’aquesta API pels estudiants dels EIMT en els seus TFC/TFG/TFM.

Resultats de la cerca

1.-  Disponibilitat del servei d’API públiques UOC. Es publicarà un conjunt de serveis d’accés a dades i mecanismes per a la integració de nous elements al campus de la UOC a utilitzar per desenvolupadors externs, prèvia autorització i acreditació. Ens referim a aplicacions mòbils, per pissarretes, eines web i també serveis web entre d'altres. 

2.- L’espai web per a desenvolupadors. Un espai on trobar els manuals i tota la informació d'ús d'aquestes API, on poder enviar incidències i registrar i certificar els desenvolupaments. 

3.- Codi font de les llibreries client de l’API de Campus. Tots els components necessaris i de suport que cal descarregar i incloure en els desenvolupaments. Per exemple les llibreries per Android o iOS. 

4.-  Documentació de l’API de Campus. Documentació tècnica i de propòsit general sobre les API i les llibreries client. 

5.- Treballs Final de Carrera, de Grau i Màster (TFC/TFG/TFM) dels estudiants seleccionats a la prova pilot.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Estendre l'ús del feedback personalitzat a les proves d'avaluació continuada. Realització d'una APP per a tablet que permeti al docent descarregar-se totes les PAC de l'assignatura, corregir-les amb anotacions digitals i enviar-les totes al RAC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Julio Meneses
Projecte APLICA
Generació i consulta de diccionaris sobre temes acadèmics com una eina de suport a l'ensenyament i aprenentatge dels conceptes bàsics en metodologia de la recerca.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Adriana Ornellas
Projecte APLICA
El projecte planteja integrar en el Campus Virtual una eina per a l'edició en línia de vídeos de forma col·laborativa; així com definir la metodologia docent per tal de dur a terme activitats d'aprenentatge amb aquest ...