Computació distribuida aprofitant recursos dels alumnes

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_016
Responsable:Joan Manuel Marquès
Equip:Àngel Juan Helena Rifà Josep Jorba Daniel Lázaro
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica,multimedia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

La majoria d’estudiants de la UOC disposen d’un o més ordinadors connectats a Internet continuadament o durant força hores del dia. En l’ús normal que en fan només utilitzen un percentatge petit dels seus recursos (CPU, RAM, disc, ample de banda). Aquests recursos estan desaprofitats i es podrien utilitzar en benefici d’assignatures del grau d’informàtica. Uns exemples de possibles usos són: 

• Disposar d’una plataforma de computació on executar aplicacions que requereixin molt càlcul, com ara algorismes de factorització per tal d’exemplificar la robustesa dels criptosistemes que s’expliquen a l’assignatura de Criptografia.
 
• Disposar d’una plataforma d’execució distribuïda real on executar aplicacions de les assignatures de xarxes o sistemes distribuïts en condicions reals de xarxa (latència, ample de banda,etc.) i de càrrega dels ordinadors. 

• Estudis comparats de característiques i rendiment d’ordinadors, per assignatures d’arquitectura de computadors. 

• Experimentació amb màquines virtuals. Les màquines virtuals cada vegada estan més presents en els sistemes informàtics (p.ex. són la base de la infraestructura de les diferents plataformes de computació en Cloud). 

En aquest projecte es pretén crear un entorn d’execució genèric i fàcilment adaptable, que es pugui instal•lar en els ordinadors dels estudiants de la UOC i que serveixi per a desplegar-hi diferents tipus d’aplicacions per a satisfer les necessites que acabem d’esmentar. 

Els sistemes de computació voluntària (p.ex. BOINC) i de cloud computing (ex. màquines virtuals) tenen objectius semblants als que es proposen en aquest projecte d’innovació. La idea és estudiar aquestes solucions i veure com es poden adaptar les tecnologies que utilitzen per a poder usar-les en les situacions docents que hem explicat anteriorment. També caldrà tenir en compte les implicacions de seguretat (per evitar mals usos de l’entorn ja que estarà accessible des d’Internet) i dels aspectes de privadesa.

Objetius

  • Disposar d’una plataforma que ofereixi a les assignatures un entorn de test més real, més heterogeni o amb més capacitat que fer les execucions en el propi ordinador de l’alumne o en servidors de la UOC.
  • Creació d’un entorn per a desplegar programes en ordinadors dels estudiants de la UOC garantint la seguretat i privacitat tant de l’alumne que envia l’execució com del que ofereix el seu ordinador per a que s’hi faci l’execució.

Resultats de la cerca


• Creació de l’entorn d’execució definit anteriorment 

• Documentació que expliqui com instal•lar i utilitzar l’entorn d’execució: descripció arquitectural, tutorial, FAQ 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Oliver González
Projecte APLICA
Es desenvoluparà un assistent virtual per a la millora de la redacció en català que s'integrarà en el processador de textos OpenOffice. La competència d'expressió escrita és clau per a ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Ona Domènech Bagaria
Projecte APLICA
Eina dins l'aula per treballar i avaluar la competència transversal pròpia d'expressió escrita, en català i en anglès. L'eina detectarà automàticament els errors gramaticals d'una ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Julio Meneses
Projecte APLICA
Generació i consulta de diccionaris sobre temes acadèmics com una eina de suport a l'ensenyament i aprenentatge dels conceptes bàsics en metodologia de la recerca.