Els vídeos streaming com a recurs d'aprenentatge per als programes docents d'Economia i Empresa

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1037
Responsable:David Castillo
Equip:Pep Simó (UPC), Inés González
Programa/ Grup/ Institució:Estudis Economia i Empresa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

El vídeo streaming és actualment un recurs d’aprenentatge amb una gran difusió en el món universitari (Shephard, 2003) i en constant expansió. Aquesta tipologia d’eines educatives presenten un notable potencial d’evolució, tant en termes de possibilitats tecnològiques com de distribució, essent aquest l’objecte d’estudi d’importants projectes de recerca internacionals. En aquest marc es circumscriu el projecte que presentem, el qual no té com objectiu avançar en les dimensions tecnològica i de distribució dels vídeo streaming, sinó que pretén determinar de quina manera els diferents tipus de vídeo streaming poden satisfer les necessitats de recursos docents de diferents tipologies d’assignatures. Així, es vol analitzar les característiques didàctiques de les diferents assignatures dels programes docents que ofereixen els Estudis d’Economia i Empresa i la idoneïtat o no d’aplicar diferents tipologies de vídeos streaming, mitjançant la seva integració com a recurs d’aprenentatge en assignatures individuals, grups d’assignatures o fins i tot, amb un plantejament més transversal, en programes, i l’anàlisi de la seva eficàcia tant en termes de satisfacció com de rendiment acadèmic, a partir de dades obtingudes directament de consultors i estudiants.

El desenvolupament d’aquest projecte contempla, per tant, la creació de nous recursos docents multimèdia adaptats a les capacitats d’aprenentatge dels estudiants, els quals presenten dos rols importants (Fill i Ottewil, 2006): d’una banda, ser una eina d’aprenentatge a demanda del propi estudiant i de motivació a l’estudi, i, d’una altra, actuar com una eina de divulgació de la marca de la Universitat, atesos els múltiples canals disponibles actualment per a la seva difusió.

Objetius

Els objectius del projecte són els següents:
  1. Caracteritzar i classificar les diferents assignatures dels programes docents en funció de les seves característiques docents a través d’una enquesta al professorat dels Estudis d’Economia i Empresa.
  2. Caracteritzar i classificar els diferents tipus de vídeos streaming multimèdia, mitjançant una anàlisi de les seves funcionalitats i aplicacions didàctiques.
  3. Fer una primera prova pilot, amb la integració de vídeos streaming en diferents d’assignatures de l’àrea de coneixement de comptabilitat i finances durant un semestre docent.
  4. Obtenir conclusions sobre les relacions entre disponibilitat i ús dels vídeos streaming per part dels estudiants, grau de satisfacció amb la docència i rendiment acadèmic, a partir d’una enquesta elaborada adhoc.
  5. Obtenir conclusions sobre el paper que poden tenir els vídeos streaming en la metodologia docent centrada en l’avaluació continuada dels estudiants i en la generació de competències: utilitat d’aquests recursos docents en el feedback als estudiants, en la correcció individualitzada de PACs, etc.

Resultats de la cerca

Els resultats esperats són els següents:
  1. Guia per analitzar la idoneïtat d’aplicar a una assignatura un tipus particular de vídeo streaming
  2. Vídeos streaming disponibles per a diferents assignatures dels programes d’Economia i Empresa.
  3. Programa formatiu per a professors i consultors centrat en l’elaboració autònoma de vídeos streaming.
  4. Memòria amb l’explicació del desenvolupament del projecte i dels resultats obtinguts.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Xavier Vilajosana
Projecte APLICA
Elaboració d'una nova metodologia de pràctiques de les assignatures de l'àrea de TFC de sistemes encastats i per a l'assignatura de Sistemes Encastats basada en la interacció amb ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Ferran Lalueza
Projecte APLICA
Creació d'un recurs didàctic per a ser emprat en entorns ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Xavier Baró
Projecte APLICA
Conjunt d'eines on-line de compilació i execució de codi. Aquestes eines permetran facilitar l'aprenentatge de la Programació en els primers cursos del grau d'informàtica, així com generar...