Recursos educatius en videocasting i podcasting

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0901
Responsable:Antoni Marín
Equip:Laura Porta (LP), Javier Melenchon (JM), Roser Beneito (RB), Ferran Gimenéz (FG), Carlos Casado (CCM), César Córcoles (CCB), Jordi Poveda (JP), Ricard Escandell (RE), Albert Alfonso (AA)
Programa/ Grup/ Institució:GMMD
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

Creació de recursos didàctics en podcast de vídeo i àudio amb l’objectiu d’analitzar l’aplicació d’aquests recursos a situacions de u-learning (aprenentatge en qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb dispositius diversos). Es planteja seleccionar competències on el desenvolupament de les quals impliqui una realització en situacions de camp (entenent com a tal el dur a terme la tasca en espais diferents al punt de treball de l’estudiant en els que no tingui accés als materials online habituals a l’aula). Conceptualment pensem que és una línia de treball que es pot situar dins de les concepcions vigotskianes de la zona de desenvolupament proximal. Estudiar aquesta possible relació és una línia de treball a explorar.

Plantegem treballar sobre continguts seleccionats de l’assignatura de Fotografia digital del Graduat en Multimèdia en base al criteri de treball de camp presentat. El marc d’aplicació serà tant la pròpia assignatura com els cursos de fotografia general i fotografia de viatges que es duen a terme en les escoles d’estiu i hivern de la UOC.

L’elecció de treballar en paral·lel en recursos en podcast en vídeo i àudio respon a dues línies bàsiques de treball. En el cas dels recursos en vídeo es tracta d’experimentar l’ajuda didàctica que suposa l’ús d’elements visuals (esquemes dinàmics, mapes conceptuals, representacions icòniques, imatge fixa i en moviment, animació,...) en la comprensió i assimilació dels continguts d’aprenentatge. La segona línia correspon a l’estudi de l’aportació dels recursos d’àudio a l’aprenentatge. La intersecció de les dues línies de treball té un punt clau en la coordinació entre les fases de guionatge i disseny multimèdia dels recursos.

Objetius

  • Dissenyar i realitzar recursos didàctics per a podcast de vídeo i àudio.
  • Estudiar les necessitats diferencials de guionatge d’aquests recursos.
  • Treballar sobre la funció facilitadora de l’aprenentatge dels recursos visuals.
  • Estudiar les necessitats diferencials dels recursos per a podcasts d’àudio.
  • Estudiar la idoneitat de recursos per a podcast en situacions d’u-learning.

Resultats de la cerca

Es realitzarà un conjunt de recursos d'àudio i vídeo, com s'ha explicat als apartats de descripció i metodologia.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Vídeo presentació del projecte.PID (Projecte d'Innovació Docent)
Albert Sangrà
Projecte APLICA
Crear una xarxa de graduats com a eina de comunicació i interacció capac de donar servei a les necessitats professionals dels graduats en la col laboració amb la institució, referent internacional en el camp de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Roser Beneito
Projecte APLICA
Aquest projecte consisteix en aplicar les potencialitats de les simulacions interactives als materials didàctics de l'assignatura de Producció i edició de vídeo digital. Això ens permetrà estudiar les característiques ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pau Alsina
Projecte APLICA
Aquest projecte consisteix en la realització d'un wiki (wikimedia) centrat temàticament en el que s'ha donat en anomenar Media Art en l'àmbit artístic internacional. Per un costat, inclou un glossari de termes propis de l'àrea de coneixement, i per..