Laboratori d'idiomes a l'aula (LaboLang)

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0911
Responsable:Nathalie Bittoun
Equip:Christine Appel (Anglès), Federico Borges (Anglès), David Martínez (Xinès), Takako Otsuki (Japonès), Francesc Santanach (Tecnologia Educativa)
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Llengues i Grup de Desenvolupament de Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

Labolang es presenta com una eina destinada a treballar i millorar la pronunciació i l'elocució. Hi hauria un espai a l'aula on, de forma directament relacionada amb el pla d'estudis, es penjarien locucions (que anirien des de paraules aillades fins a frases senceres) realitzades per locutors nadius o amb competència similar. Els estudiants les podrien escoltar de forma il·limitada; en un segon pas, les reproduirien, tot gravant-se; en un tercer pas, podrien escoltar primer la locució model i, tot seguit, la seva producció, de manera que la comparació seria immediata i permetria l'autocorrecció, la millora, la detecció dels errors, etc.

També seria necessari que, via gràfic o percentatges, l'estudiant rebés un feedback immediat d'avaluació qualitativa de les seves produccions. En tots els casos, el treball de l'estudiant quedaria gravat, i l'ultima versió seria la que quedaria a l'eina, i que l'estudiant validaria perquè la sentís el consultor. El consultor haurà de poder tenir-hi accés, i escoltar la producció.

Cal preveure la possibilitat que el consultor hi doni feedback, oral i escrit. També cal preveure un espai on el consultor, si ho veu convenient, pugui introduir noves locucions, en funció de les necessitats dels estudiants.

Finalment, caldria poder incloure-hi un sistema de seguiment perquè el consultor pugui comprovar la feina realitzada pels estudiants.
Des del punt de vista tecnològic, es proposa partir dels avencos obtinguts gràcies a la creació de LANGblog.

Objetius

Dins de l'àrea de francès es treballen les competències orals (comprensió i expressió) des del comencament de la implantació de l'assignatura als estudis. Basant-nos en l'experiència d'aquests anys de pràctica, i des de la docència de tots els idiomes que es treballen a la UOC, hem arribat a la conclusió que és una de les parts més difícils de treballar en línia, en dos aspectes principals: interactivitat i perfeccionament de la pronunciació. Pel que fa al segon aspecte, els objectius de LaboLang són:

 • Millorar l'aprenentatge de les competències d'expressió oral en llengues estrangeres, des del simple fonema fins a la modulació de frases complexes.
 • Incorporar a totes les aules una eina adequada per a cobrir l'aprenentatge i el perfeccionament de la pronunciació, l'entonació, la rítmica i la modulació de les produccions orals en llengues estrangeres.
 • Facilitar l'autoavaluació i l'autocorrecció de l'expressió oral en temps real, amb feedback immediat, així com la percepció i presa de conciència de l'aprenentatge.
 • Permetre la correcció, l'ajuda i l'avaluació per part dels docents, de forma asíncrona.
 • Dins del que implica la implantació de l'EEES, permetre, a més a més, una millor avaluació i un millor seguiment/acompanyament de les tasques orals pràctiques.
 • Ser una eina útil en altres assignatures, de cara a preparar exposicions orals, presentacions, etc., per cobrir les necessitats oratòries, que són sovint un entrebanc quan s'ha de parlar en públic.

Resultats de la cerca

 • Nou desenvolupament tecnològic a l'aula.
 • Nova eina amb feedbacks immediats (automàtics) i asíncrons (raonats).
 • Acció formativa específicament focalitzada.
 • Aprofundiment de la metodologia docent de l'oral.
 • Adaptació dels materials a les necessitats del grup-classe.
 • Elaboració d'articles per a la seva divulgació.

Impacte:
 • Creació d'una nova eina per a treballar destreses orals.
 • Millora de l'aprenentatge de les competències orals.
 • Millora de l'avaluació del treball oral.
 • Possibilitat d'adaptar l'eina a altres àmbits i Estudis.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Frequentment, en la formació a distància, els estudiants tenen dificultats per a entendre determinats conceptes o procediments. Amb aquest projecte es preten incloure el vídeo per la docència i construir-ne un repositori.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Rubén Nieto
Projecte APLICA
Es desenvoluparà una plataforma virtual col·laborativa que permeti la creació d'un nou recurs acadèmic, transversal i totalment necessari per diferents assignatures de Grau. Es proposa ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Takako Otsuki
Projecte APLICA
L'objectiu del projecte és desenvolupar una eina destinada a la pràctica virtual d'escriptura dels caràcters emprats a les llengues xinesa i japonesa. Aquesta eina es podrà fer servir ...