ER-Cycle. Eines de creació i edició de continguts orientades al tractament didàctic i a l'edició eficient.

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_011
Responsable:Olivia Gassol
Equip:Teresa Iribarren Francesc Santanach Delisau Miquel Peguera Poch Sara Vilar
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Arts i Humanitats, Estudis de Dret i Ciència Política, Àrea de Tecnologia Educativa, Àrea de Serveis Acadèmics
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

L’editorial és un procés complex en què poden intervenir molts actors que tenen per objectiu millorar la qualitat del producte final. Ara bé, la presència d'aquests agents que treballen sobre una mateixa obra implica que el protocol d’actuació sigui complex ja que hi intervenen des de l’autor de l’obra, fins al corrector lingüístic, l’editor, el maquetador, etc. 

La digitalització de tot aquest procés (i no només del producte final: el material didàctic) és un repte que no sempre és fàcil d'afrontar des d'una editorial però que sens dubte aporta millores importants, sobretot en aspectes com l’eficiència dels processos i la rendibilitat dels recursos. A les aules de la UOC hi ha moltes oportunitats de posar en pràctica eines d'autoria que permetin una gestió integral de tot el procés. És el cas, per exemple, d’aquells materials didàctics que, com les guies d’aprenentatge, les PAC o altres documents complementaris, marquen l’activitat docent de l’aula. La naturalesa fluctuant d’aquests materials, que demanen més que no pas els manuals d’estudi que siguin adaptables a cada curs, requereixen al seu torn eines d’edició que siguin també flexibles i en permetin una revisió, ampliació o modificació autònomes, que puguin desvincular-se si fos necessari de l’engranatge editorial tradicional, que és lent i costós. 

Aquest projecte pretén tractar, analitzar i millorar el procés editorial en les seves diverses formes, des de l'autoedició de materials nous fins a la modificació del materials tradicionals, sempre vetllant perquè el tractament didàctic sigui l’adequat i perquè el resultat del projecte es pugui posar en pràctica a aules reals. 

En especial es vol estudiar si l'ús d'aquestes eines facilita que els autors (com a creadors) i els PRAs (com a responsables finals) apliquin un tractament didàctic millor als continguts educatius. L'objectiu és valorar si aquest tractament és suficient per tal d'assegurar-ne la qualitat necessària per a la docència o cal, per contra, la intervenció d'altres rols com ara el de l’editor.

Objetius

  • Oferir i adequar eines digitals per a la producció de continguts educatius, posant especial èmfasi en l'autoria i el tractament didàctic i en els rols de l'autor i el PRA.
  • Estudiar l'eficiència i l'ús d'aquestes eines en diferents configuracions del procés editorial i amb la intervenció de diferents agents, des de l'autoedició fins a l’edició tradicional subcontractada a editorials externes.
  • Pilotar en aules reals els continguts generats i avaluar-ne qualitat docent, especialment pel que fa al seu tractament didàctic.
  • Estudiar fins a quin punt i en quins casos cal mantenir determinats agents en una cadena de producció de continguts educatius basada en eines digitals. En especial es vol valorar si l'autor i el PRA poden assumir més protagonisme i si això millora o no la qualitat pedagògica dels continguts docents.

Resultats de la cerca

1- ER-Cycle. Un prototip d'eina de gestió del procés editorial que permet als diferents actors implicats en el procés de realitzar les seves tasques amb millor eficiència que abans. Especialment pel que fa als rols de l'autor i el PRA en la mesura que els facilita les tasques d'autoria però també les de tractament didàctic. Aquesta eina es basarà en tres prototips desenvolupats durant l'any passat i els integrarà de forma que es complementin i s'ajustin per satisfer les diferents etapes del procés editorial. 

2- Document del procés editorial. Document resultat de l'avaluació de ER-Cycle i de la seva comparativa amb el procés clàssic de creació de continguts educatius. El document recollirà com utilitzar ER-Cycle, els seus avantatges i la seva eficiència, i revisarà quan és necessari que actuï cadascun dels rols que intervenen en el procés (correctors, editors...) i quin canvis es produeixen en les seves funcions com a resultat de l'ús de les eines ER-Cycle. 

3- Article acadèmic. Al final del projecte s'haurà presentat si més no un pòster en un congrés o un article en una revista d'impacte de l'àmbit dels continguts educatius i els processos d'autoria, que garanteixin la difusió pública de la recerca.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Anna Zaragoza
Projecte APLICA
Proposta d'incorporació de l'autenticació amb tageta xip i signatura digital de les actes de les assignatures Intercampus, segons el pla presentat pel FIB (Facultat d'Informàtica de la ...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Sergi Martínez, Eva González
Projecte APLICA
Proposta de digitalització dels exàmens per tal de millorar la gestió de les proves, oferir una major flexibilitat als estudiants i contribuir a la política de sostenibilitat de la UOC.