WIKIQUIZZES

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_008
Responsable:Isaac Gonzàlez
Equip:Juan Antonio Mangas Forner Natàlia Cantó Milà Roger Martínez Sanmartí Sheila Gonzàlez Motos
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Humanitats (programa d'Humanitats i programa d'Estudis Asiàtics), Serveis per a l'Aprenentatge
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

L’eina plantejada permetria sistematitzar i automatitzar l’avaluació de la part de l’aprenentatge que podríem anomenar “pre-competencial” de les assignatures, és a dir, la part d’aprenentatge de les lectures i materials del curs que serveixen de base de coneixements sobre els quals desenvolupar l’aprenentatge de competències. La voluntat és dissenyar una eina atractiva, lúdica i d’elaboració col•laborativa que millori l’aprenentatge i afavoreix l’autoavaluació, amb una implicació dels col•laboradors docents baixa, de forma que aquests puguin centrar-se en l’avaluació activa de les competències, no de l’aprenentatge previ de continguts. 

L’eina seria una evolució dels QUIZZES que s’han desenvolupat i s’empren a l’Escola de Llengües, que es faria en paral•lel a l’evolució proposada pel projecte titulat QUIZBATTLE, de forma que totes dues evolucions podrien complementar-se, millorar-se, i acabar generant dues eines cosines, una més centrada en la portabilitat i l’estímul del joc competitiu, i l’altre en el foment de dinàmiques col•laboratives. 

L’eina que proposem consistiria en un aplicatiu de QUIZZES fàcil on l’alumne o el consultor pogués incorporar fàcilment noves preguntes amb possibilitats de resposta tipus test (4 possibilitats de resposta, una de bona). La primera fase d’aprenentatge consistiria en la proposta de preguntes a incorporar dins de l’eina per part de l’alumne. L’elaboració de propostes seria el primer moment d’aprenentatge, que podria ser avaluat pel consultor en un primer filtre de les preguntes vàlides per ser incorporades al dipositiu. Un cop incorporades, les preguntes entren a formar part d’un joc que poden emprar la resta d’alumnes per saber el nivell de coneixements que tenen sobre les lectures.

Objetius

  • Fer possible el procés d’autoavaluació sobre els continguts i coneixements que cal dominar per, posteriorment, poder treballar l’aprenentatge de competències. Entre d’altres coses, una eina així podria alleugerir l’angoixa de parts dels docents pel fet que l’avaluació per competències sembla abandonar l’avaluació de continguts.
  • Descarregar el col•laborador docent de part de la tasca d’avaluació de continguts i coneixements, per centrar la seva tasca de docència personalitzada sobre l’aprenentatge de competències.
  • Generar una eina d’ús fàcil, entretingut i atractiu, que incorpori una dimensió lúdica a les parts més feixugues del procés d’aprenentatge, com ara la memorització o interiorització de continguts.
  • Potenciar l’aprenentatge col•laboratiu entre els estudiants, en totes les dimensions possibles: en diferents moments de l’aprenentatge (propostes de preguntes i resolució de preguntes); entre alumnes de diferents semestres (el test té una dimensió acumulativa, on les preguntes d’alumnes d’altres semestres generen densitat de continguts en l’eina).
  • Generar una eina que s’automillora sistemàticament gràcies a l’aportació progressiva de continguts per part dels estudiants (cada semestre, més preguntes; el filtre de qualitat de les que s’incorporen pot ser progressivament més exigent, etc.).

Resultats de la cerca

- El principal resultat del procés serà la nova adaptació que es proposa de l’eina de QUIZZES, que permeti l’elaboració col•laborativa de preguntes i l’avaluació del nivell de coneixements assolits i de la qualitat de les preguntes proposades. 

- Aquesta eina anirà acompanyada d’una guia d’ús que n’especifiqui tant les característiques i potencialitats de l’eina, com també les recomanacions per fer-ne un ús pedagògic que en maximitzi les possibilitats i n’estimuli l’ús (per exemple, incorporant la dimensió d’avaluació i filtre del col•laborador docent en l’elaboració de les preguntes, que pot ser una activitat que conti en l’avaluació acreditativa). 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Eva Bretones / Antoni Pérez
Projecte APLICA
Trànsits planteja la utilització de PopCorn com a eina tecnològica de base per experimentar en usos didàctics de materials que tenen una línia de temps (vídeo). El Projecte Coment@ té per objectiu poder afegir comentaris als vídeos del Present@
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Badia
Projecte APLICA
La finalitat del projecte d'innovació és el disseny i l'elaboració de la primera versió d'una aplicació informàtica que tingui com a funció la promoció de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
Les assignatures de l'àrea de sistemes distribuits pretenen que l'alumne aprengui els fonaments de l'organització i la construcció dels sistemes distribuits així com les tecnologies que ...