Questions2Answers 4 Learning

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:César Pablo Córcoles
Equip:César Córcoles, Alfred Charques, Eva Patrícia Gil, Jose Mora, Alícia Valls,
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2013
Inici:11/02/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

Les eines de comunicació de les aules són espais clau en el model pedagògic de la UOC. Permeten l’intercanvi d’idees i la discussió dins l’aula. Ara bé, tot i que a hores d’ara trobem a la disposició d’estudiants i professors un ventall d’eines amb usos diferenciats, creiem que tenim una oportunitat de millora i diferenciació en les eines Questions2Answers disponibles actualment en codi obert.

Aquestes eines, que per les seves funcionalitats permeten la construcció horitzontal i conjunta del coneixement, tenen un gran valor afegit a la metodologia docent de la UOC, ja que permeten la comunicació entre un volum molt gran d’usuaris – fent la comunicació més efectiva en termes d’aprenentatge – sense haver de renunciar al model educatiu de la UOC, basat en l’avaluació contínua i en l’acompanyament per part del professor.

L’aplicació més coneguda d’aquestes eines és la xarxa social basada en coneixement Quora (www.quora.com). Amb aquest tipus d’eines, els usuaris poden organitzar, etiquetar i marcar fàcilment la informació que els és rellevant. A més, ens trobem davant d’un tipus d’aplicació en les que el coneixement flueix de tot arreu, en un model horitzontal que s’allunya de la verticalitat habitual en la docència, tan presencial com en línia. D’aquesta forma, l’eina Questions2Answers pot comportar avantatges significatius per estudiants i professors al llarg del propi procés d’aprenentatge, tot potenciant la construcció conjunta de coneixement, alhora que es facilita l’accés a aquesta informació i s’evita una sobrecàrrega que, sovint, no resulta rellevant i és merament repetitiva o insignificant.

Així doncs, l’objectiu d’aquesta proposta és la d’integrar, pilotar i avaluar el funcionament de l’eina Questions2Answers en el context d’un aula virtual, per tal de valorar el seu impacte en el procés d’aprenentatge.

En concret, “Questions2Answers” és una aplicació desenvolupada en php que permet l'accés a la mateixa mitjançant un registre dins de l'aplicació; a la UOC hem incorporat un plugin d'autenticació per poder accedir directament amb l'usuari de campus sense tenir la necessitat de registrar-s'hi, i actualment és una eina que es fa servir amb èxit com a recolzament del Servei d’Atenció. Dins del context de l’aula virtual, aquesta eina ens pot permetre construir un espai on poder fer preguntes respecte les inquietuds o dubtes en el context d’una determinada assignatura, de forma que qualsevol altre estudiant pugui donar resposta a la pregunta feta, afegir comentaris, votar positiva o negativament tant preguntes com respostes, marcar una resposta com a millor resposta i afegir etiquetes a l'hora d'escriure.

Val a dir que aquest sistema no només permetrà introduir elements de gamificació al campus, sinó també mesurar la participació a l’aula a partir d’un seguit d’indicadors (quantitat de preguntes i respostes fetes, preguntes amb més respostes, preguntes sense respondre, usuaris més actius... en són només uns exemples).

El projecte constarà doncs de la integració d’aquesta eina en un aula, del disseny de l’activitat docent de l’aula tot usant aquesta eina – tot produint coneixement sobre la metodologia docent associada a l’ús d’aquesta eina – i de l’avaluació del pilot, tot mesurant el seu funcionament respecte als aspectes detallats anteriorment.

Objetius

Objectiu general: Explorar les possibilitats docents de l’eina Questions2Answers en un entorn virtual d’aprenentatge, dins d’un context d’aprenentatge formal. Els objectius específics són:
  • Integrar l’eina Question2Answers en un aula virtual del campus de la UOC
  • Dissenyar l’activitat docent de l’aula a partir d’aquesta nova eina, tot produint coneixement sobre la metodologia docent associada a l’ús d’aquesta nova eina
  • Avaluar el seu funcionament respecte al seu suport en el procés d’ensenyament – aprenentatge
  • En cas d’avaluació positiva, integrar l’eina Questions2Answers com a una eina més de les disponibles a l’aula virtual, amb un informe pedagògic associat de recomanacions d’ús

Resultats de la cerca

Els resultats finals es concretaran en els següents deliverables:

  • Questions2Answer implementat a les aules del campus virtual, donant la possibilitat a qualsevol professor d’usar aquesta eina dins de la docència de les seves assignatures, dins de tot el ventall d’eines de l’aula virtual UOC
  •  Document de recomanacions pedagògiques d’ús per a docents, tot incloent: o Els escenaris docents en els que l’eina és adient o Informe d’indicadors d’ús de l’eina (amb indicacions per dur a terme una extracció automatitzada)
  • Document d’avaluació de resultats del pilot, contemplant producció de coneixement respecte a l’ús d’aquestes eines en la docència, i el seu impacte en la metodologia docent

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jordi Amorós
Projecte APLICA
Donar la possibilitat de seleccionar els usuaris per a enviaments massius d'una forma còmode mitjancant desplegables, evitant així errors en la manipulació d'aquesta mena de dades.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Badia
Projecte APLICA
La finalitat del projecte d'innovació és el disseny i l'elaboració de la primera versió d'una aplicació informàtica que tingui com a funció la promoció de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jordi Sánchez
Projecte APLICA
El projecte Machinimista! consisteix en experimentar les possibilitats educatives d'eines de creació audiovisual basades en el concepte machinima. Una de les necessitats més evidents en un entorn virtual d'aprenentatge és, en el cas d'uns...