SISNOTES – Sistemes notificador d'esdeveniments

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:.
Responsable:Jordi Casamajó
Equip:Manolo Garcia,Sergio Pérez, Raúl Romero, Xavier Aracil
Programa/ Grup/ Institució:Tecnologia de base i qualitat
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2013
Inici:11/02/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

Sota la necessitat actual de la mobilitat i l’augment de l’ús de tauletes i telèfons intel•ligents, l’usuari necessita un sistema notificador per a que tingui la possibilitat de ser avisat quan es produeixi un esdeveniment en les seves eines de l’entorn de campus, ja siguin les relacionades amb la comunitat, amb les eines per a l’aprenentatge, com amb les eines de gestió acadèmica.

El sistema constaria en desenvolupar un servei o servidor central on les diferents eines de l’entorn de campus, les quals tinguin desenvolupat esdeveniments per a enviar o notificar, quedin recollides. Després s’haurà d’establir la comunicació necessària amb els sistemes servidors “push” dels diferents dispositius mòbils nadius com poden ser IOS d’Apple i Android. Els sistemes “push” basats en que les coses succeeixen en el servidor i no en el client, aleshores és el servidor que ho comunica en el client mitjançant subscriure’s al servei, d’aquesta manera no has de tenir el client constantment preguntant al servidor o servei si ha succeït alguna cosa o té alguna cosa per notificar.

Això ens permetria un sistema centralitzat de notificacions on es podrà farcir segons necessitats i evolució de les eines i/o aplicacions, ja que permetrà a qualsevol eina implementar esdeveniment per notificar, sempre i quan l’aplicació mòbil estigui dotada per rebre les notificacions.

Objetius

  • Proporcionar un servidor on tinguem una relació d’usuaris i els seus dispositius, i per l’altre costat la informació que s’ha de notificar a l’usuari.
  • Definir la forma que els serveis de campus han de notificar els seus esdeveniments al servidor de notificacions, d’aquesta manera facilitar el desenvolupament en les aplicacions de noves notificacions.
  • Connexió del servidor amb els serveis “push” que actualment proporciona Google i Apple.
  • Aplicació base dins un dispositiu per rebre notificacions, per poder realitzar la prova pilot.
  • Obtenir un tipus d’esdeveniments actiu dins el campus capaç de ser notificat en algun dels dispositius Android de Google o IOS d’Apple.

Resultats de la cerca

Degut que l’abast del projecte pot arribar a ser extens, ja que la UOC té un alt nombre d’usuaris i pot haver un alt nombre d’esdeveniments , aquest és un dels problemes que s’ha d’estudiar dins el projecte, o posteriorment veure la possibilitat d’estendre a molt més serveis del campus on s’han de notificar esdeveniments. La proposta és basarà en realitzar una prova pilot on:

Escollirem quina de les nostres aplicacions de campus pot generar esdeveniments, buscarem una que sigui prou activa per poder fer la prova. Un petit grup d’usuaris, on aquests podran registrar els seus dispositius dins el servidor d’esdeveniments. Aquest s’hauran de registrar dins els serveis “push” escollit (Android o Apple).

Aquesta prova la podem fer durar dins el marc d’un semestre lectiu, o escollir un període dins la duració del projecte.

La part més important a tenir en compte serà la creació del servidor de notificacions i el tràfic que pot generar aquest en el futur, ja que aquest és el que realitzarà les connexions constants en els servidors externs de push tant d’Apple i Android.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Salvador Climent
Projecte APLICA
Proposta de desenvolupament d'una eina que ajudi al consultor d'una assignatura a realitzar la seva tasca de suport a l'estudiant de manera ràpida i ...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Lidia Toda
Projecte APLICA
Coordinar tots els processos de recollida d'opinió dels ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Carles Ramírez
Projecte APLICA
Obtenir un registre de dades que ens permetés mesurar amb exactitud la situació de cada procés d'activitat. Alhora també com a necessitat d'establir una metodologia per mesurar, revisar i millorar de manera continuada ...