TRÀNSITS/COMENT@

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Eva Bretones / Antoni Pérez
Equip:Eva Bretones, Asun Pié, Jordi Planella, Segundo Moyano i Jordi Solé,Antoni Pérez, Jordi Conesa i Antoni Marín,Gemma Aguado
Programa/ Grup/ Institució:Estudis de psicologia i ciències de l'educació / Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2013
Inici:11/02/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

La Proposta que presentem intenta donar resposta a dos projectes diferents però amb objectius complementaris: El projecte Trànsits i el Projecte Coment@

El projecte Trànsits planteja la utilització de PopCorn com a eina tecnològica de base per experimentar en usos didàctics de materials que tenen una línia de temps (un material en vídeo) però que contenen o donen peu a una estructura en arbre (fer com una estructura d'hipertext posant els enllaços a la línia de temps del vídeo). Una estructura que podria, segons les necessitats didàctiques, variar d’una assignatura a una altra sobre un mateix vídeo, transformantlos en nous instruments que més enllà de l’optimització dels processos d’ensenyament i aprenentatge en una matèria, permetin reforçar la integració dels coneixements adquirits al llarg del grau, en aquest cas, d’Educació Social.

Coment@ té per objectiu poder afegir comentaris als vídeos del Present@, directament sobre el vídeo, de manera que qui el visualitza pugui veure quins comentaris s’han fet i anar directament al punt del vídeo en què hi ha el comentari.

 

Objetius

Objectius comuns:
 • Experimentar amb eines tecnològiques que permetin la consolidació de les experiències educatives (i amb elles la participació) dels nostres estudiants.
 • Incorporar l’eina PopCorn a vídeos de l’aula per incorporar la comunicació en el vídeo: passar d’un element unidireccional a un element bi i tri‐direccional.
 • Integrar una eina de creació de vídeos interactius a l’aula.
 • Crear vídeos interactius com a material d’ensenyament‐ aprenentatge a l’aula.
 • Elaborar un document de bones pràctiques sobre l’eina.
 • Difondre el treball a través de comunicacions internes, articles a congressos i articles en revistes especialitzades
Objectius Trànsits:

Pel que fa al projecte Trànsits els objectius són:

 • Avaluar com la incorporació de noves funcionalitat als materials documentals incideix en la significació dels aprenentatges assolits pels estudiants al grau a partir de dues proves pilots(dues assignatures)
 • Reforçar la co‐construcció del projecte formatiu del grau amb la participació també dels professionals de l’educació social en la selecció de les informacions a incloure en la nova edició dels materials.
Objectius Coment@:

Pel que fa al Coment@ els objectius són:
 • Estudiar la incorporació de l’eina PopCorn a l’eina present@ i analitzar‐ne els avantatges i inconvenients.
 • Crear l’eina Coment@, que resultarà de la incorporació de l’eina PopCorn al Present@, tenint compte les peculiaritats que hi afegeix Kaltura.
 •  Avaluar les noves funcionalitats de l’eina Coment@ i la seva utilitat per la comunitat UOC a través d’una prova pilot .

Resultats de la cerca

El disseny i desenvolupament d‘events per a Popcorn que permetin, entre d’altres:

 • Sobreimpressionar informacions complementàries sobre la línia de temps principal
 • Obrir segones finestres de vídeo sobre la línia de temps principal
 • Incloure comentaris d’àudio
 • Sobreimpressionar mapes conceptuals dinàmics sobre la línia de temps principal
 • Una eina integrada a l’aula

Coment@, a través de l’eina Present@ que permeti:

 • Afegir comentaris a un vídeo que hi estigui penjat.
 • Identificar l’autor dels comentaris.
 • Poder anar directament a l’instant del vídeo en què s’ha fet el comentari i veure’l.
 • Poder veure tots els punts del vídeo en què hi ha comentaris i poder anar a cadascun d’aquests punts directament.


Un document de bones pràctiques sobre com fer servir ambdues eines.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jordi Amorós
Projecte APLICA
Donar la possibilitat de seleccionar els usuaris per a enviaments massius d'una forma còmode mitjancant desplegables, evitant així errors en la manipulació d'aquesta mena de dades.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Montse Guitert
Projecte APLICA
Tenint en compte la importància de la competència de treball en equip segons l'Espai Europeu d'Educació Superior, es fa necessària una guia pel consultor que els ofereixi una concreció de ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Angel Alejandro Juan
Projecte APLICA
El sistema d'informació, anomenat SAMOS, permetrà, a professors i col·laboradors docents, identificar de forma automàtica i “en temps real” aquells grups ...