Espai de treball en grup web 2.0 al campus de la UOC

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1026
Responsable:Marc Romero
Equip:Montse Guitert, Adriana Ornellas, Teresa Romeu, Magí Almirall i Muriel Garreta
Programa/ Grup/ Institució:Àrea de capacitació digital i Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

Una de les principals competències de l'assignatura transversal i obligatòria “Competències TIC” és el treball en equip en xarxa. En l'assignatura l'alumnat utilitza els espais de grup de l'aula per a realitzar un projecte virtual en grups de 3-4 persones.

L'actual espai de treball en grup del campus no és configurable  per part del professorat i presenta un accés limitat a eines i recursos.
La nostra proposta d'innovació se centra en un nou disseny dels espais de grup en el marc de l'aula d'acord amb les noves assignatures de l'EEES “Competències TIC” en les que hem fet una evolució metodològica dels processos de treball en equip en xarxa d'acord amb la trajectòria de l'equip. Aquesta proposta neix a partir de l'ús d'un espai de treball en grup que no respon als requeriments metodològics desenvolupats a partir de la recerca duta a terme i de la incorporació de nous recursos tecnològics col·laboratius (eines de la web 2.0).

Una de les característiques d'aquest nou espai de grup, tenint en compte que és per estudiants de primer semestre, és que sigui el punt de partida (el hall) per a accedir a les diferents eines que utilitzaran tant al llarg del grau com a la seva vida professional. Aquest espai també guiaria l'activitat d'aprenentatge de l'estudiant donant-li informació sobre les novetats que hagin hagut en les diferents eines emprades.

La proposta es basa en:
  • El nou disseny gràfic dels espais de grup seguint l'evolució del campus 5.0 i inspirat en la nova pàgina d'inici (la meva UOC).
  • Una configuració flexible d'aquest espai per part del professorat per tal de poder incloure aquells widgets necessaris pel desenvolupament de les tasques de l'assignatura. Es tracta de crear un agregador d'eines web 2.0 que permetin a l'estudiant adquirir les competències de l'assignatura.
Aquesta innovació va alineada amb els actuals eixos temàtics que prioritza el model educatiu de la UOC, reforcant especialment els centrats en l'aprenentatge col·laboratiu en xarxa i dels espais web 2.0.

Objetius

L'objectiu general del projecte consisteix en dissenyar l'espai de treball en grup de l'aula a partir de les mancances detectades en la nostra experiència en l'assignatura transversal en la que es va implementar el treball des dels inicis de la UOC i d'acord amb la filosofia i eines de la web 2.0 en el campus virtual de la UOC.

I es concreta en els seguents objectius específics:
  • Definir eines i funcionalitats que facilitin els processos de col·laboració en els espais en equip (entre d'altres marcadors socials, googledocs, blogs, wikis, comunicació síncrona...).
  • Conceptualitzar i dissenyar l'espai de grup .
  • Implementar el disseny de l'espai de grup de treball al campus.
  • Realitzar una prova pilot en el marc de l'assignatura de competències TIC.
  • Avaluar la prova pilot.

Resultats de la cerca

Com a resultat de les accions 1, 2, i 3, s'obtindrà un nou espai de grup i integrat en el campus. Aquest espai  serà configurable pel professorat. També facilitarà l'activitat d'aprenentatge de l'estudiant des d'una doble perspectiva: donant una visió global de l'activitat del grup i facilitant l'accés, en un mateix espai,  a diferents funcionalitats i eines necessàries per dur a terme aquestes activitats. Entre d'altres: Fòrums de discussió, marcadors socials, documents compartits en línia (GoogleDocs, ...), eines de planificació, eines de comunicació síncrona, àrea de fitxers compartida, ...

Com a resultat de les accions 4 i 5, obtindrem un informe amb les propostes de millora fruit de la prova pilot, tant des del punt de vista tecnològic com pedagògic i la publicació de part dels resultats en algun congrés d'Elearning.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació resultats del projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Takako Otsuki
Projecte APLICA
L'objectiu del projecte és desenvolupar una eina destinada a la pràctica virtual d'escriptura dels caràcters emprats a les llengues xinesa i japonesa. Aquesta eina es podrà fer servir ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge per plantejar part de l'avaluació continuada de l'assignatura pilot. Servirà per testejar els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Àngels Rius
Projecte APLICA
Interfície de programació pública i mòbil que ofereixi suport a l'organització, documentació i accés d'un conjunt d'eines necessàries per facilitar la integració de nous desenvolupaments (principalment pràctiques i TFC) en plataformes UOC.