Entorn de suport per a l'autoaprenentatge de la modelització de dades

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0813
Responsable:Jordi Cabot
Equip:Robert Clarisó, Daniel Riera, Jordi Conesa, Santi Caballé, Elena Planas
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2008
Inici:02/02/2007
Finalització:01/02/2008
Finalitzat:

Descripció

Aquest projecte planteja innovacions docents en els graus d'Enginyeries Tècniques i Superior en Informàtica i en el Postgrau en Enginyeria del Programari.

Un dels objectius principals d'aquestes titulacions és ensenyar als estudiants com desenvolupar correctament aplicacions informàtiques.

Dins tot procés de desenvolupament de programari, l'etapa de modelització de dades és la fase més important. En aquesta etapa els estudiants aprenen a definir la informació del domini que l'aplicació necessitarà gestionar per tal de dur a terme les seves funcions. Aquesta "informació" s'expressa mitjancant una sèrie de diagrames (actualment utilitzant el llenguatge UML) més un conjunt d'expressions textuals (per exemple, en OCL) que els complementen.

Aquesta etapa forma part dels continguts de totes les assignatures d'enginyeria del programari (i el postgrau corresponent) però també és una peca clau en les assignatures de bases de dades (per modelar les dades persistents que s'hi hauran de guardar) i de programació (per especificar les estructures de dades que han d'usar els programes). Aquestes assignatures representen una part important del conjunt d'assignatures troncals del pla d'estudis de les titulacions d'informàtica.

Aquesta situació contrasta amb les dificultats que, com a  professors, tenim a l'hora d'ensenyar les tècniques de modelització. La modelització no és un procés mecànic, sinó més aviat creatiu i on és molt important que els alumnes puguin practicar molt, rebent un feedback constant que els permeti avaluar el seu progrés. Això és necessari especialment pels alumnes de la UOC, on per les pròpies característiques d'una universitat virtual, no hi ha l'opció a que el professor consultor doni un feedback immediat, constant i individual als estudiants.

Es per aquests motius que creiem oportuna la introducció d'un entorn virtual d'autoaprenentatge que permeti als estudiants millorar les seves habilitats de modelització, una peca clau en la seva capacitació com a professionals informàtics adaptats a les demandes de la societat actual. A més a més, aquests tipus d'entorns seran imprescindibles dins el nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Objetius

 • Proporcionar un entorn per l'autocorrecció d'exercicis de modelització proposats pels propis estudiants a partir d'uns criteris de qualitat bàsics.

 • Facilitar la definició d'itineraris formatius (en forma de sequències d'exercicis predefinides pel professor) dins l'entorn que permetin l'autoaprenentatge i autoavaluació dels estudiants d'una forma planificada.

 • Facilitar als professors la detecció de les principals mancances dels estudiants pel què fa als aspectes de modelització.

 • Assegurar la possibilitat d'un aprenentatge continuat, amb disponibilitat 24/7.

 • Potenciar la dedicació de l'estudiant a l'aprenentatge dels continguts de les assignatures.

 • Avancar en l'adaptació de les assignatures a l'EEES.

Resultats de la cerca

Els dos principals resultats esperats del projecte són:

 • R1. Creació d'un entorn virtual de suport a l'autoaprenentatge als estudiants.

 • R2. Obtenció d'un repositori de models definits pels estudiants, recollits durant l'ús de l'entorn virtual (els models que els estudiants intentin avaluar utilitzant l'entorn quedaran guardats).

Gràcies a aquests dos resultats esperem aconseguir els impactes “interns” seguents:

 • I1. Augment del nivell d'implicació dels estudiants en les assignatures (la disponibilitat de l'eina i el feedback immediat afavorirà la seva participació). Relacionat amb R1.

 • I2. Millora en l'autoavaluació formativa i diagnòstica de l'estudiant a través del feedback proporcionat per l'entorn. Relacionat amb R1.

 • I3. Millores en el rendiment de l'assignatura i disminució del rati d'abandonament gràcies a dos factors: 1- la major pràctica afavorirà uns millors resultats i 2 - l'anàlisi del repositori permetrà detectar quines són les mancances més importants dels estudiants i dissenyar itineraris específiques per superar-les. Relacionat amb R1 i R2.

 • I4. Millor rendiment dels consultors que tindran més informació sobre el coneixement real dels estudiants, sempre difícil en un ensenyament a distància. Relacionat amb R2.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge per plantejar part de l'avaluació continuada de l'assignatura pilot. Servirà per testejar els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jose Antonio Morán
Projecte APLICA
El laboratori virtual experimental es presenta com un primer prototip d'un espai no presencial i on-line on, a través de sessions, es guia completament a l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. Amb això es pretén, ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Maggie Alonso
Projecte APLICA
Establir nous canals d'informació i comunicació entre tutors i estudiants integrats en el procés de matrícula, des de la doble vessant seguent: vídeo: el tutor presenta en forma ...